Štatút súťaže

Pravidlá súťaže „LADY Recenzie“
Spotrebiteľská súťaž realizovaná prostredníctvom e-mailovej komunikácie (ďalej len „súťaž“)


SÚŤAŽNÉ PODMIENKY


1. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Zentya Care, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 619 538, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: S.r.o, vložka číslo: 96230/B, (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže”, alebo tiež „Zentya Care“).


2. Súťažiaci
Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každá účastníčka FIT THERAPY LADY štúdie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky podmienky súťaže. Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby mladšie ako 18 rokov.


3. Miesto a trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať v období od 01.07.2021 00:00 do 31.07.2021 23:59 prostredníctvom e-mailovej komunikácie (ďalej len „súťaž“).


4. Zapojenie sa do súťaže 
Podmienkou zaradenia do súťaže je nahranie video recenzie a to spôsobmi:
A, zákazník natočí video recenziu na produkt FIT THERAPY LADY a odošle ju prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo wetransfer.com a súhlasí so spracovaním osobných údajov v súťaži o 100€ odmenu. 


5. Výherca
Výhercom sú všetci recenzenti, ktorí sa zapoja do súťaže v súlade s pravidlami súťaže.


6. Výhra:
100€ odmena zaslaná na účet recenzenta.


8. Odovzdanie výhier
Výhra bude odoslaná prostredníctvom elektronického bankovníctva najneskôr do 14.08.2021 na číslo účtu, ktoré uvedú. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže, ktoré je konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
Výmena výhry za akékoľvek nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhry sú neprenosné, ak sa vyhlasovateľ súťaže nedohodne s výhercom inak.
Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži. Spoločnosť Zentya Care nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužitím, alebo odmietnutím výhry.


9. Daň z výhry
Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do výšky 350 EUR je od dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350 EUR sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania výhercu. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry nie je vyhlasovateľ súťaže povinný zraziť a odviesť daň z tejto výhry, ale výherca je povinný zdaniť túto nepeňažnú výhru prostredníctvom podaného daňového priznania. Hodnota nepeňažnej výhry, za predpokladu, že presahuje 350 EUR, bude výhercovi vyhlasovateľom súťaže oznámená pri odovzdaní výhry.


10. Súhlas so zverejnením osobných údajov
Registráciou súťažiaci potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby, uvedených v prílohe.
Súťažiaci súhlasí so súťažnými podmienkami a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a korešpondenčná adresa za účelom zapojenia sa do súťaže, vyhodnotenia  a oslovenia po žrebovaní a tiež pri odovzdávaní cien.
Máte právo odvolať svoj súhlas ( Čl. 7  odst.3 GDPR ) -  V prípade že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané a budú zlikvidované. V prípade, že odvoláte svoj súhlas pred vyhlásením výsledkov súťaže, nebudeme Vás môcť zaradiť do súťaže.


11. Umiestnenie súťažných podmienok
Tieto súťažné podmienky sú zákazníkom k dispozícií na webovej stránke www.fitnaplasti.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia týchto súťažných podmienok a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá.
 
V Bratislave, dňa 30.06.2021       Zentya Care, s.r.o.

 

Príloha č. 1: 
Právny základ spracúvania je Čl.6 odst.1 písm. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

Príjemcom osobných údajov budú orgány verejnej moci a subjekty ktorým poskytujeme osobné údaje na základe zákona.


Nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.


Poskytnutie osobných údajov pre tento účel je povinné v opačnom prípade Vás nemôžeme zaradiť do tejto súťaže, čo je nám samozrejme veľmi ľúto. Vaše osobné údaje budú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 3 rokov od vyhlásenia súťaže.


Vaše práva podľa GDPR, KAPITOLA III:


1. právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR) – na základe vašej požiadavky vám vydáme potvrdenie o tom či vaše osobné údaje spracúvame a ak áno v stanovenom rozsahu informácií,


2. právo na opravu ( Čl.16 GDPR ) – sme povinní opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,

3. právo na vymazanie ( Čl. 17 GDPR ) – musíme vymazať vaše osobné údaje ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v tomto článku GDPR,


4. právo na obmedzenie spracúvania ( Čl. 18 GDPR ) – musíme obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov ak nastane niektorý z prípadov v tomto článku GDPR,


5.oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania ( Čl. 19 GDPR ) – sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému sme poskytli vaše osobné údaje každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17 odst.1 a čl.18,


6. právo na prenosnosť údajov - máte právo získať vaše osobné údaje a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,


Vaše práva si môžete uplatňovať písomne na adrese: Zentya Care, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

7. právo na sťažnosť – dozornému orgánu ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.