Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.fitnaplasti.sk uskutočňované Zentya Care, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47619538, DIČ: 2024005885, IČ DPH: SK2024005885, (ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky")

ČASŤ I.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
2. Predávajúcim sa rozumie Zentya Care, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47619538, DIČ: 2024005885, IČ DPH: SK2024005885 /ďalej len ,,predávajúci"/
3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.fitnaplasti.sk, elektronickej pošty, telefonicky, faxom; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.
5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, alebo objednávka uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.fitnaplasti.sk spoločnosti.


Článok II.

Objednávanie tovaru
1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.fitnaplasti.sk, elektronickej pošty, telefonicky alebo faxom.
2. Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
Právnicka osoba: názov a sídlo firmy, IČO, meno a priezvisko objednávateľa, prípadne adresu doručenia ak sa nezhoduje s adresou sídla, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
4. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.
6. V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.fitnaplasti.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.


Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
prepravnej služby (kuriérom), pošty alebo osobným prevzatím kupujúceho v mieste sídla; orientačná doba dodania do 72 hodín
3. Doby dodania uvedené v čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
4. Poštovné, dopravné a balné bude účtované v maximálnej výške 3,-€ Slovenskou poštou, 8,-€ kuriérom a 1,-€ poplatok za dobierku. Pri celkovej hodnote objednávky nad 99,- Eur bude tovar doručený bezplatne.
5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
7. Osobné prevzatie po zaplatení tovaru je možné na adrese sídla spoločnosti: Groslingová 4, 811 09 Bratislava.

Článok IV.


Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva
1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.fitnaplasti.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.
2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
a/ zaplatením dobierky pri jej prevzatí, b/prevodom na účet ešte pred dodaním tovaru, c/alebo prostredníctvom platobnej brány.
3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho

ČASŤ II. Reklamačný poriadok

Článok V.

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
1. Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí, alebo zrealizovať novú objednávku.
3. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného, alebo obchodného balíka poštou, alebo zasielateľskou spoločnosťou.
4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka, alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný poslať reklamáciu e-mailom alebo faxom, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený a v originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Reklamácia musí obsahovať popis závady a číslo zákazníckej objednávky. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.
6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej, alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci, alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, znalca, autorizovanej, notifikovanej, alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim a znalcom, autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim a znalcom, autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim, alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.
7. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.


Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku
1. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@zentya.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
2. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
3. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.
4. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
a. ak má tovar chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez závad * ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie chyby po oprave alebo väčší počet chýb nemôže tovar riadne užívať
b. ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

ČASŤ III. Záverečné ustanovenia


Článok VII.

1. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.