Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov ( informácia podľa Čl.13 GDPR)


Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej „nariadenie")

PREVÁDZKOVATEĽ
Zentya Care , s.r.o.
sídlo: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 47 619 538, DIČ: 2024005885, IČ DPH: SK2024005885
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 96230/B.
Spoločnosť konajúca konateľom Mgr. Silviou Korbašovou PhD.

Vyhlásenie prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má zavedenú štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov Zentya Care, s.r.o. poverila zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovednaosoba@zentya.sk alebo poštou na adresu Zodpovedná osoba, Zentya Care s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, obálku označiť „NEOTVÁRAŤ".


DOTKNUTÉ OSOBY
Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä klientov, zamestnancov, zmluvných partnerov a pod.


SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZMLUVY
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom spoločnosťou Zentya Care, s.r.o. prebieha na základe právneho základu podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, to znamená, že spracúvanie osobných údajov je zo strany spoločnosti Zentya Care, s.r.o. ako Prevádzkovateľa nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je záujemca o kúpu produktov FIT THERAPY.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zentya Care, s.r.o. plnením zmluvy spracúva bežnú kategóriu osobných údajov: identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa, podpis), e-mail a telefónne číslo.

I. Účel a právny základ spracúvania vašich osobných údajov
1. objednávka náplasti FIT THERAPY – právny základ Čl. 6 ods.1 písm. b) – zmluva.
2. odber noviniek – právny základ Čl. 6 ods.1 písm. a) – súhlas so spracúvaním osobných údajov, Vašim súhlasom nás oprávňujete zasielať Vám informácie o novinkách v našej ponuke.
- odvolanie súhlasu – v prípade že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, urobíme tak okamžite po doručení Vašej žiadosti. Nebudete však môcť od nás dostávať informácie o novinkách na úľavu od bolesti, čo je nám samozrejme ľúto.
3. účasť na štúdii – právny základ Čl. 6 odst.1 písm. a) súhlas so spracúvaním osobných údajov, Vašim súhlasom nás oprávňujete spracúvať vaše osobné údaje v štúdii účinnosti náplastí FIT THERAPY LADY.

II. Príjemcovia osobných údajov
• orgány verejnej moci a subjekty ktorým poskytujeme osobné údaje na základe zákona.

III. Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom
S pracúvanie osobných údajov v mene Zentya Care, s.r.o. sa riadi článkom 28 GDPR. Zentya Care, s.r.o. má so všetkými sprostredkovateľmi podpísané zmluvy o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov. Táto zmluva zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a je v nej ustanovený predmet, obdobie spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.
Sprostredkovatelia :
• KANCELÁRIA EKONOMICKÝCH SLUŽIEB, s.r.o., Nádražná 28, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 35 906 731
• Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1,
• Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498.

IV. Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

V. Uchovávanie osobných údajov
Zentya Care s.r.o. bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov. V prípade zasielania noviniek najviac 5 rokov od vyslovenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

VI. Odvolanie súhlasu ( Čl.7 odst.3 GDPR)
Máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel na ktorý ste nám dali súhlas, v tom prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvané a budú zlikvidované. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu.

VII. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
1. právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR) – na základe vašej požiadavky vám vydáme potvrdenie o tom či vaše osobné údaje spracúvame a ak áno v stanovenom rozsahu informácií,
2. právo na opravu ( Čl.16 GDPR ) – sme povinní opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
3. právo na vymazanie ( Čl. 17 GDPR ) – musíme vymazať vaše osobné údaje ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v tomto článku GDPR,
4. právo na obmedzenie spracúvania ( Čl. 18 GDPR ) – musíme obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov ak nastane niektorý z prípadov v tomto článku GDPR,
5.oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania ( Čl. 19 GDPR ) – je našou povinnosťou oznámiť každému príjemcovi, ktorému sme poskytli vaše osobné údaje každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17 odst.1 a čl.18,
6. právo na prenosnosť údajov (Čl. 20 GDPR ) - máte právo získať vaše osobné údaje a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
7. právo na sťažnosť – dozornému orgánu ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Vaše práva si môžete uplatniť e-mailom na adrese zodpovednaosoba@zentya.sk, alebo poštou na adresu: Zodpovedná osoba, Zentya Care, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, obálku označiť „NEOTVÁRAŤ".

VIII. Požiadavka na spracúvanie osobných údajov
Pre objednávku náplasti FIT THERAPY je Vašou povinnosťou uviesť potrebné osobné údaje, v prípade že ich nechcete poskytnúť, nemôžeme Vám dodať tento výrobok. Pre zasielanie noviniek musíte vysloviť súhlas s ich zasielaním, v opačnom prípade Vám tieto informácie nebudeme posielať, čo nemá vplyv na objednanie výrobkov.